ด้วยตระหนักดีว่ารูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ประชากรไทยมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จำกัด จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาทั้งทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร่วมรองรับ และดูแลปัญหาสุขภาพของคนไทยที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้ เพราะเราตระหนักดีว่ามีเพียงคนไทยด้วยกันเท่านั้นที่ดูแลคนไทยด้วยกันได้ดีที่สุด

ทางบริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการพิเศษขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินงานสานเจตนารมณ์ดังกล่าว ในนาม TDI Synergy โดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 3 ระบบงานหลักที่เราได้คัดสรรมาอย่างดีที่สุด

Future Technology คือ ความตั้งใจคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่มีเทคโนโลยีที่ดี ควรค่าแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะผู้ป่วยมาใช้บริการกับโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทดสอบที่จำเป็น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น นอกจากการตรววิเคราะห์เพื่อการรักษาแล้วนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจึงเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคล่วงหน้า Primary Prevention รวมทั้ง Secondary Prevention คือ การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรก การวินิจฉัยโรคให้การรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที จะสามารถป้องกันผลเสียและโรคแทรกซ้อนที่เกิดตามมาได้เป็นอย่างดี เช่น การตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองหาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มแรก เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างตรวจก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Analytical)

ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Identity Centrifuge) ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานทางห้องปฏิบัติการเฉพาะแผนก เช่น Coagulation Centrifuge, Cross Match Test Gel Card Centrifuge, Urinary Sediment Centrifuge และ Automatic Decapping Centrifuge อันจะนำมาซึ่งความถูกต้องเหมาะสมและลดเวลาของการเตรียมสิ่งส่งตรวจ

ก่อนการวิเคราะห์ ทั้งยังมีการดูแลเครื่องหลังการขาย ด้วยระบบงาน LiCC ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

.

.

Coagulation Centrifuge

Minimize Turnaround Time
with 1 Minute

.

.

Cross Match Test Gel Card Centrifuge

The Fastest Working in 4 Minutes

.

.

Urinary Sediment Centrifuge

Ensure Optimal Sediment Concentration

.

.

Automatic Decapping Centrifuge

-Minimize Turnaround Time
-More Safety

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Coagulation อันได้แก่ Automated Coagulation รุ่น RAC-050 & RAC-1800, ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Hematology อันได้แก่เครื่อง CBC Analyzer รุ่น BF-6800, ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Urinalysis อันได้แก่เครื่อง Urine Reader รุ่น H-500 และ Automated Urine Strip Reader รุ่น H-800 และเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ชนิดพกพา (Blood Glucose Meter : BGM)

Automated Coagulation
Analyzer (RAC-050)

Automated Coagulation
Analyzer (RAC-1800)

CBC Analyzer
(BF-6800)

Automated Urine Reader
(H-800)

Urine Reader
(H-500)

Blood Glucose Meter
(G-300)

สำหรับ เครื่อง Automated Coagulation Analyzer ทางบริษัทฯ มี Software ที่ชื่อ LogInS Gold ที่พร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องของทางบริษัทฯ โดยเน้นคุณลักษณะและประโยชน์ที่ห้องปฏิบัติการจะได้รับเพิ่มเติมจากระบบ LogInS LAB ที่เป็นระบบใหญ่ของห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น INR Monitoring on Cloud แพทย์สามารถดูผลและประวัติการให้ยาย้อนหลังเพื่อทำการติดตามการรักษาได้แบบ Real Time บนระบบ Cloud รวมถึงระบบการเทียบผลการตรวจปัจจุบันกับผลตามประวัติเดิมเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดก่อนออกผลให้กับแพทย์ต่อไป LogInS Gold มี Features ต่างๆตามที่ User ต้องการและพร้อมที่จะดำเนินการตาม Requirement ที่ User ต้องการโดยทีมงาน Programmer ที่มีความเชี่ยวชาญและตรงกับ Slogan ของ LogInS LAB ที่ว่า “คุณคิด เราทำ”

ระบบ LIS สำหรับงานเฉพาะด้าน CoAgulation

เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงในห้องแล็บ ด้วย Multiple Function ตอบโจทย์ห้องแล็บ และทางการแพทย์


Good Performance
ระบบปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย สะดวก รายงานผลรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ


On Broad
: สามารถเรียกดูผลแบบ Real Time ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ Cloud


Laboratory sure
 : ดูผลย้อนหลัง เปรียบเทียบกับผลตรวจล่าสุด แสดงผลทั้งรูปแบบตัวเลขและกราฟ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ Re-check สร้างความมั่นใจ ก่อนรายงานผล


Doctor preference
 : ระบบฐานข้อมูล มีการแสดงผลที่เอื้อให้ง่ายในการ monitor และบริหารยาสำหรับทีมแพทย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

ได้แก่ Blood Bank Gel Test ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การลด ช่วงระยะเวลาการทำ Cross Matching ลงได้ จะช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องให้เลือดแบบ Un-Crossmatch หรือ Initial Crossmatch ลง อีกทั้งยังมีระบบ Software “LogInS BRIGHT” ที่ได้รับการพัฒนาโดยนักเทคนิคการแพทย์ และทีมงาน Programmer เพื่อรองรับงานธนาคารเลือดแบบครบวงจร ตั้งแต่ข้อมูล / ประวัติ / ผลการทดสอบ ของ Donor และผู้ป่วย รวมไปถึงระบบการจัดเก็บ stock ของเลือดในคลังเลือด ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มแรกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือ ความผิดปกติของไต (Diabetic Nephropathy) หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะมีผลทำให้ไตเสื่อมจนถึงขั้นเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของภาวะไตวายเรื้อรัง (End Stage Renal Disease) ถ้าสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ดังนั้นการคัดกรองจึงสำคัญทั้งในแง่ของการป้องกันและการรักษา

โรคไตจากเบาหวานในระยะเริ่มแรกสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีทางคลินิก คือ ระยะที่มีการรั่วของโปรตีนอัลบูมิน ปริมาณน้อยๆในปัสสาวะ เรียกว่า “Microalbuminuria”โดยที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการแสดงบ่งชี้ภาวะนี้แต่อย่างใด

เทคโนโลยีสำหรับการค้นหาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มแรก ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การวินิจฉัยโรค และการรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายในการควบคุมและป้องกันโรคล่วงหน้าของทั้งกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์เพื่อคัดกรองหาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ได้แก่ Laura Smart และ Laura M

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะที่ดี

ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ ที่เราเลือกสรรมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่าง Photocatalytic – Oxidation ที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดเชื้อโรค ฝุ่นละออง และสารเคมีในอากาศ จึงมาพร้อมกับสุขภาพดีเพื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน โรงพยาบาล หรือที่พักอาศัย

นอกเหนือจากอากาศบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค ฝุ่นละออง และสารเคมี ซึ่งได้รับการดูแลโดยเครื่องฟอกอากาศ Sun-Pure (Medical Grade Air Purifer, USA) แล้วนั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าไปดูแล และมอบความสะดวกสบายในการบริหารลำดับคิวให้กับผู้เข้ารับบริการ ณ หน่วยงานของท่าน อาทิเช่น แผนกเภสัชกรรม แผนกการเงิน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกห้องปฏิบัติการ เป็นต้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Software Smart Queue ที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน Programmer เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด และพร้อมปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้อีกด้วย ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมภาพลักษณ์ให้ทันสมัย ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล พร้อมเปิดรับ Asean Economics Community (AEC) และเป็นผู้นำตามมาตรฐานสากล International Organization for Standardization (ISO) และ Joint Commission International (JCI)