ไทยไดแอ็คนอสติก

ประวัติความเป็นมา บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จำกัด (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ใีช้ใ้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์กว่า 40 ชีวิต อีกทั้งการให้บริการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในโรงพยาบาลให้ความรู้และคำปรึกษาด้านวิชาการและเทคโนโลยี เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ใช้งาน

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทฯ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 100 คน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ โรงพยาบาลใหญ่ๆ และโรงพยาบาลชุมชนของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และศูนย์การแพทย์ทั่วไป เพื่อใช้ความถนัดและศักยภาพที่มีอยู่ให้บริการกับลูกค้า และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทฯ ได้เปิดตัวนวัตกรรมแห่งงานบริการ โดยมุ่งสู่เป้าหมายการรังสรรค์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศภายใต้โครงการต่างๆ รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผนวกกับพันธกิจหลัก
ของทางบริษัทฯ คือการให้บริการลูกค้าและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ด้านให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์แล้ว บริษัทฯ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศและสุขภาพ จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องฟอกอากาศทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด มามากกว่า 20 ปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

ทางบริษัทฯ เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์สัญชาติไทย โดยทีมผู้บริหาร
นักเทคนิคการแพทย์ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับและพัฒนาระบบงานคุณภาพ
ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มลูกค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี
การสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และการบริการอันเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ในฐานะที่เป็นบริษัทโดยคนไทย ซึ่งมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ต่อลูกค้า : มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้า งานบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

2. ต่อพนักงาน : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นในทุกระดับ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

3. ต่อสังคมชุมชน : เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อทุกคนในสังคม ยกระดับวงการสาธารณสุขของไทย อีกทั้งคำนึงถึงและยกระดับภาพลักษณ์จรรยาบรรณวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ไทย

ประจุลบ เครื่องฟอกอากาศ LiCC เครื่องฟอกอากาศระบบ UV-C