คือ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ เพื่องาน CoAgulation ที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ครอบคลุมและมีความพร้อม
ที่จะดูแลท่าน ทำให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการทางห้องปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักมาตรฐานสากล

1. Pre-Analytical เป็นกระบวนการการเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนเข้าสู่กระบวนการการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีผลต่อค่าความถูกต้องของผลแล็บ โดยทางบริษัทฯ มี Identity centrifuge เครื่องปั่นที่ออกแบบมาเฉพาะงานเพื่อลดTurn Around Time (TAT) ในขั้นตอนของการเตรียมสิ่งส่งตรวจ จากเดิมที่ต้องเจาะเลือดใส่ 3.2% sodium citrate tube แล้วนำไปปั่น 15 นาที ที่ 2,000-3,000 rpm มาเป็นการปั่นที่ 7000 xg 1 นาที ด้วยเครื่องปั่นที่ออกแบบมาเฉพาะงานลดการสูญเสียเวลา และช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานทันต่อความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย

2. Analytical เป็นขั้นตอนการตรวจวัดผลคนไข้ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อค่าผลแล็บและความน่าเชื่อถือของผลที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด การควบคุมคุณภาพของกระบวนการการทำงานต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของท่านในกระบวนการดังกล่าวได้แก่

1. Analyzer มีให้เลือกหลายรุ่นทั้ง Ares, RAC-050 และRAC-1800

2. Reagent เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน (Ready to use) ใช้งานสะดวก
และมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ระบุข้างขวด

3. Calibrator สำหรับการหาค่า PT Ratio และ APTT Ratio
ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

4. Control 3 Level ครอบคลุมช่วงค่าของการตรวจวัดที่มีความ
สำคัญทางคลินิก

3. Post-Analytical บริษัทฯ มี Software ชื่อ LogIns GOLD ที่เขียนขึ้นมาเมื่อใช้ในงาน CoAgulation โดยเฉพาะ ช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลของผลแล็บ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดย Software ได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน Programmerและพร้อมปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้ โดยมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น

  • INR Monitoring on Cloud สำหรับแพทย์ทำการดูผลย้อนหลัง (ในการ Follow การรักษา) ผ่านทางระบบ Cloud ได้แบบ Real Time ภายในหน้าจอหลัก
  • Software* มีฐานข้อมูลและการแปลผลเรื่อง CoAgulation โดยเฉพาะ (Interpretation)
  • Features คุณสมบัติการใช้งานต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

4. After service : TDI synergy & LiCC

ระบบงานหลักในการบริการหลังการขายอันได้แก่

Perfect CARE  โครงการในการดูแลเครื่องมือที่ท่านเลือกใช้จากบริษัทฯ โดยมีกระบวนการทำงานดังแผนภาพ

Together Knowledge โครงการในการทำงานเคียงข้างระบบสาธารณสุขในการร่วมส่งผ่านความรู้ พร้อมเคียงข้างท่าน ซึ่งเป็นผู้ทำงานในระบบสาธารณสุขของไทยในการร่วมส่งเสริมความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคไปยังระดับประชาชน

Education & Presentation

ทางบริษัทฯ มีความพร้อมในการทำ Presentation of CoAg Software & Group Training/Education of CoAgulation & INR
สำหรับท่านที่สนใจในงานทางด้าน CoAgulation และการติดตามการรักษาคนไข้ด้วยยา Warfarin

CoAg GOLD5

บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับงานบริการหลังการขายด้วยระบบ Laboratory Instrument Complete Certification (LiCC) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดย CoAgulation Analyzer ทุกรุ่นจะได้รับการดูแลบำรุงรักษาและมีการสอบเทียบ เครื่องมือ Annual Calibration & Certificate ชนิด onsite service โดยไม่คิดค่าบริการ จึงทำให้เครื่องมือได้รับการดูแลอย่างครบวงจร และทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าทางบริษัทฯ จะดูแลเครื่องมือของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพทีดีเยี่ยมอีกทั้งเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐานยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเติมเต็มทุกความสุขในการทำงานของท่าน