เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator OZ-5-01PW0

คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องผลิตออกซิเจน OZ-5-01PW0  มีดังนี้

 • ขนาดตัวเครื่อง 300 mm x 260 mm x 520 mm
 • น้ำหนัก 17.5 kg
 • อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ≥ 90% (v/v)
 • เครื่องมีแรงดันพ่นออกของออกซิเจน 30 – 60 kPa
 • Input Power 350 VA
 • ระดับเสียงการทำงาน ≤ 60 เดซิเบล
 • มีอัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 0.18 มิลลิลิตร/นาที
 • มีระบบสัญญาณเตือน Alarm กรณีไม่มีกำลังไฟเข้าตัวเครื่อง, ปริมาณออกซิเจนต่ำ, แรงดันต่ำ

เครื่องผลิตออกซิเจน
เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator OZ-5-01GW0

คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องผลิตออกซิเจน OZ-5-01GW0  มีดังนี้

 • ขนาดตัวเครื่อง 390 mm x 350 mm x 720 mm
 • น้ำหนัก 29.5 kg
 • อัตราการไหล 10 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ≥ 90% (v/v)
 • เครื่องมีแรงดันพ่นออกของออกซิเจน 30 – 60 kPa
 • Input Power 750 VA
 • ระดับเสียงการทำงาน ≤ 60 เดซิเบล
 • มีอัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 0.18 มิลลิลิตร/นาที
 • มีระบบสัญญาณเตือน Alarm กรณีไม่มีกำลังไฟเข้าตัวเครื่อง, ปริมาณออกซิเจนต่ำ, แรงดันต่ำ

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำเตือนและคำแนะนำในการใช้งาน

• หลีกเลี่ยงการวางเครื่องผลิตออกซิเจนกับสารก่อให้เกิดก๊าซ/ควัน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน สาร/วัตถุที่จุดไฟได้ และสารไวไฟอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
• ห้ามใช้น้ำมันหรือสารที่เกิดไฟกับส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้หรือบริเวณใกล้เคียง
• ใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
• สำหรับผู้ที่ต้องการการสูดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องควรติดตั้งอุปกรณ์จ่ายออกซิเจนอื่นๆ เช่น ถังเก็บออกซิเจน, ถุงออกซิเจน, แหล่งจ่ายไฟสำรอง ฯลฯ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเนื่องมาจากไฟฟ้าขัดข้องหรือเครื่องขัดข้อง
• สำหรับกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ เช่น ผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์ ควรใช้เครื่องผลิตออกซิเจนภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
• ผู้ป่วยหนักต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
• ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนและไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล
• หากมีปฏิกิริยาหรือเกิดความผิดปกติของผู้ใช้งานขึ้นระหว่างการใช้งาน ให้หยุดใช้เครื่องและปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
• เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับเด็กหรือผู้ป่วยพิการ ต้องติดตามดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิด