เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการทำงานเคียงข้างระบบสาธารณสุข ในการร่วมส่งผ่านความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไปยัง
ระดับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น

Together Knowledge พร้อมเคียงข้างลูกค้าซึ่งเป็นผู้ทำงานในระบบสาธารณสุขของไทย ในการร่วมส่งเสริมความรู้เพื่อการดูแล
สุขภาพและการป้องกันโรคไปยังระดับประชาชน ดังที่มีโครงการและสื่อองค์ความรู้ต่างๆ เช่น

Group Training

I

การอบรมสัมมนาความรู้ เรื่องโรคแก่ภาคประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยร่วมประสานงานกับทางภาครัฐในการจัดการอบรม ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรัฐที่มีล้นมือให้เบาบางลงบ้าง เช่น โรคเบาหวานและการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน อีกทั้งการควบคุมคุณภาพการเก็บสิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ

Corporate Social Responsibility : CSR

I

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ยังเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เล็งเห็น และให้ความสำคัญ
ตลอดมา โดยรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นประจำ คือ การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)
เป็นการสนับสนุน ให้พนักงานร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชนลูกค้า หรือสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองในสิ่งที่สังคมให้ความสนใจหรือห่วงใย โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวเอง และเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรม แล้วนำเสนอต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน รวมถึงร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ทางสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เป็นต้นได้แจ้งความประสงค์เพื่อเป็นการบริการต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพชุมชนร่วมกับทางมหาวิทยาลัย การบรรยายและสาธิตให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้มีประสบการณ์ใช้งานจริง และความมีประสิทธิภาพของบุคลากรในอนาคต