Matrix bright Blood Bank

Blood Bank Gel Test เป็นการทดสอบที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การลดช่วงระยะเวลาการทำ Cross Matching ลงได้เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน (Tube Test)

1. Blood Bank Refrigerator
ใช้เก็บโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ที่มีการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดในเรื่องของ Blood Cold Chain

2. Blood Bank Centrifuge
ใช้เพื่อปั่นล้างเซลล์, ปั่นแยกซีรั่ม, ทำ Cross Matching Coomb’s Test (วิธี tube test), Rh Typing และตรวจหาหมู่โลหิต
โดยมีคุณสมบัติ Fast Acceleration and Deceleration < 5 วินาที เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเลือด

3. Centrifuge for Gel Technic Card
ใช้เวลาในการปั่น Gel Card เพื่ออ่านผลเพียง 4 นาที ทำให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานทันต่อความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย

4. Cartridge Warmer
มีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวางเครื่อง ควบคุมโดยระบบ Microprocessor ทำให้อุณหภูมิคงที่ได้ตลอด 24 ชม. ทั้งยัง
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ในช่วงแคบได้ถึงระดับ 0.1-0.2 °C ด้วยหลักการควบคุมอุณหภูมิแบบ Solid Heating Block System
เช่นเดียวกันกับเครื่อง Dry Bath ที่ใช้ในงานธนาคารเลือด

5. Gel Coombs Card
ประกอบด้วย 6 คอลัมน์ (Column) แต่ละ Column จะมีน้ำยา Anti-IgG, C3d เหมาะสำหรับการทำ Cross Matching Test,
Antibody Screening และ Antibody Identification

6. Micropipette
คืออุปกรณ์ที่มีความแม่นยำในการดูดจ่ายของเหลวปริมาณน้อยๆ ซึ่งควรแยกใช้ในการทำงานธนาคารเลือดจากงานอื่นๆ และบริษัทฯ
สามารถจัดทำการสอบเทียบโดยอ้างอิงตามวิธี Gravimetric Method ภายใต้มาตรฐาน ISO 8655-6 : 2002 (E)* ได้

Perfect CARE
ประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการหลากหลายที่สนับสนุนกันและกัน ในการดูแลเครื่องมือที่ลูกค้าเลือกใช้จากเรา ซึ่งแต่ละโครงการนั้นมีคุณลักษณะอันโดดเด่นมากมายหลายประการ อาทิเช่น

Best Performance คือ ระบบงานการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ ในทุกรายละเอียดก่อนถึงมือลูกค้า เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ และทางบริษัทฯ จะออกใบรับรอง (Certificate) เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบให้กับท่านเพื่อนำไปใช้ในการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น Laboratory Accreditation (LA) ได้อีกด้วย
360° QC System คือ ระบบงานสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพรอบด้าน ผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือ, น้ำยา และเกร็ดความรู้ในงานธนาคารเลือด เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้อง

CoAg GOLD5

เครื่องมือที่มีระบบทำสัญญากับทางบริษัทฯ (Contracted Instrument) โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้นำเครื่องมือมาให้ท่านยืมใช้งาน และเครื่องมือจะได้รับการดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือชนิด Onsite Service โดยไม่คิดค่าบริการ และออกใบรับรอง (Annual Calibration and Certificate) ทำให้เครื่องมือที่ใช้ในงาน Blood Bank Gel Test ได้แก่ Gel Card Centrifuge, Warmer และ Micropipette ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ภายใต้โครงการ Laboratory Instrument Complete Certification (LiCC) โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าทางบริษัทฯ จะดูแลเครื่องมือของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อเติมเต็มทุกความสุขในการทำงานของท่าน

ปัจจุบันการให้เลือดแก่ผู้ป่วย นับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่มีความจำเป็นในหลายกรณี โดยเฉพาะ การตรวจความเข้ากันได้
ของเลือดผู้ป่วยกับผู้บริจาค (Compatability test) ซึ่งมีความสำคัญมาก จนไม่อาจให้เกิดความผิดพลาดได้

ทางบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนา Software ที่ชื่อ “LogInS BRIGHT” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในระบบงานธนาคารเลือด โดยเฉพาะ ได้แก่

 • ข้อมูล / ประวัติผู้ป่วย
 • งานจ่ายเลือด     บันทึกขอเลือด / แพ้เลือด / คืนเลือด
                       บันทึกผลตรวจเลือดผู้ป่วย / ผลการ Crossmatch
                       บันทึกการรับคืนเลือด
                       บันทึกปลดเลือด
 • งานคลังเลือด     บันทึกการเบิก / ยืมเลือด
                       บันทึกรับเลือดเข้าคลัง
                       บันทึกจ่ายเลือดเข้าคลัง
 • รายงานสถิติธนาคารเลือด
 • รายงานสถิติเชิงวิเคราะห์ และพร้อมปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้